Vì sao nói: Kế thừa là quy luật cơ bản của sự phát triển văn hóa

Thứ bảy , 16/05/2015, 06:48 GMT+7
     
Vì sao nói: Kế thừa là quy luật cơ bản của sự phát triển văn hóa, kế thừa là gì? kế thừa trong văn hóa là gì? Đây là một trong những yếu tố cơ bản để phát triển nền văn hóa Việt Nam. Kế thừa nó có tính phát huy, tiếp nhận được các giá trị cả văn hóa. Làm cho nền văn hóa ngày càng đi lên trong xu hướng hội nhập và phát triển. Bên cạnh đó, dân tộc ta cần phát huy thêm làm cho nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong xu hướng hiện nay việc phát triển văn hóa đang là một vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, toàn cầu hóa phát triển trong xu thế hội nhập ngày nay. Và Toàn cầu hóa hiện nay không chỉ là xu thế mà đã trở thành dòng chảy lôi cuốn mọi quốc gia dân tộc vàtoàn cầu hóa còn phá vỡ dần mức độ khép kín ít nhiều còn lại của những hệ thống này, tất cả sẽ biến chúng thành những hệ thống mở hoàn toàn và trở thành những phân hệ gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau trong một hệ thống phân công lao động và thị trường toàn cầu. Như vậy thì các sản phẩm từ các thành tựu khoa học-công nghệ được phổ cập khắp toàn thế giới, thông tin và tri thức thông qua internet và các phương tiện truyền thông hiện đại khác trở thành tài sản chung của các dân tộc. Đây cũng là vừa cơ hội lớn để mọi quốc gia dân tộc tiếp thu và hưởng dụng những thành quả văn minh của toàn nhân loại và nhanh chóng tự biến đổi cho theo kịp trình độ phát triển chung của thế giới, nhưng cũng có thể vừa là nguy cơ đối với một số dân tộc tự đánh mất bản sắc của mình trong quá trình hội nhập. Có như vậy Việt Nam, sau bước hội nhập đầu tiên là gia nhập khối Asean, nay đã là thanh viên của WTO, và như thế đã thực sự tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, đang có những cơ hội lớn và đối đầu với những thách thức mà quá trình này mang lại.

Vì sao nói: Kế thừa là quy luật cơ bản của sự phát triển văn hóa


Vì sao nói: Kế thừa là quy luật cơ bản của sự phát triển văn hóa? đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng khái niệm của nó để làm rõ vấn đề.
Quy luật là mối liên hệ bản chất, tất yếu, phổ biến, khách quan thường xuyên ổn định và quy định sự tồn tại và phát triển của các sự vật, hiện tượng.... Trong tính tương đối của mối quan hệ biện chứng giữa cái phổ biến, cái đặc thù, cái đơn nhất, các nhà khoa học chia quy luật thành 3 loại:
1) Quy luật riêng là loại quy luật chỉ tác động trong một phạm vi nhất định nào đó và được một khoa học chuyên ngành nghiên cứu;
2) Quy luật chung là quy luật tác động trong một phạm vi rộng lớn hơn và được một số bộ môn khoa học chuyên ngành nghiên cứu;
3) Quy luật phổ biến là loại quy luật tác động cả tự nhiên, xã hội và tư duy - đó là quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Những quy luật và tính quy luật phát triển của văn hóa thuộc quy luật và tính quy luật chung.
Kế thừa là một phạm trù chỉ mối liên hệ bản chất, phổ biến, khách quan, tất yếu vốn có bên trong sự vận động và phát triển của các sự vật hiện tượng; nó chỉ sự giữ lại, duy trì và truyền lại những nhân tố tích cực, những yếu tố hợp lý để tạo ra cơ sở, tiền đề cho sự tồn tại của các sự vật hiện tượng đã có và cho sự ra đời và phát triển của cái mới, cái tiến bộ.
Từ bản chất sâu xa của kế thừa như đã nêu trên, chúng ta có thể khẳng định kế thừa là quy luật cơ bản của sự phát triển văn hóa, không có kế thừa thì sẽ không có sự phát triển văn hóa, tất nhiên sự kế thừa ấy phải là sự kế thừa có chọn lọc, kế thừa sáng tạo, vì kế thừa không sáng tạo, không chọn lọc thì nhiều lắm cũng chỉ giữ gìn di sản như “giữ gìn trang giấy cũ” chứ không thể nói đến sự phát triển. Sự kế thừa và sáng tạo đảm bảo cho văn hoá một quá trình phát triển tiệm tiến, khi nhanh khi chậm nhưng liên tục.
Sự nghiệp xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải biết kế thừa có chọn lọc những giá trị văn hoá của dân tộc và nhân loại. Bản thân sự ra đời của chủ nghĩa Mác đã nói lên điều đó. Lê nin nói: Chủ nghĩa Mác sở dĩ giành được ý nghĩa lịch sử trên toàn thế giới về mặt hệ tư tưởng của giai cấp vô sản cách mạng là vì chủ nghĩa mác không những đã không vứt bỏ những thành tựu hết sức quý báu của thời đại tư sản, mà trái lại, còn tiếp thu và cải tạo tất cả những gì quý báu của tư tưởng và văn hoá nhân loại... Lênin cũng luôn luôn nhắc nhở những người cộng sản rằng: “Nền văn hóa vô sản không phải từ trên trời rơi xuống, nó không phải do những người tự cho mình là nhà chuyên môn về văn hóa vô sản phát minh ra... Nền văn hóa vô sản phải là sự phát triển hợp quy luật của tổng số những kiến thức mà loài người đã tạo ra dưới ách áp bức của xã hội tư bản, của xã hội bọn địa chủ, của xã hội quan lại. Tất cả những con đường lớn, con đường nhỏ đó đã và đang tiếp tục đưa tới nền văn hóa vô sản”.
Kế thừa không chỉ là tiếp thu và sử dụng có chọn lọc những giá trị văn hoá của dân tộc và nhân loại mà còn biết thúc đẩy, phát triển nó lên thành những giá trị văn hoá mới phù hợp với sự tiến bộ của xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết chỉ rõ: “Cái gì cũ Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ… Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm… Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm…”.
Nền văn hóa Việt Nam được phát triển đa dạng, phong phú đầy bản sắc như ngày nay cũng chính là sản phẩm của sự kế thừa truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông và tinh hoa văn hóa nhân loại. Có thể nói không kế thừa được tinh hoa văn hóa nhân loại thì sẽ không xây dựng được nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, và nếu không kế thừa được truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông thì cũng không thể có một nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc.
Vì vậy Đảng ta đã xác định: “Bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc kết hợp với mô hình giao lưu văn hóa với nước ngoài, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu đẹp thêm nền văn hóa Việt Nam và góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa nhân loại”.

Nguồn: saigongame.comke thua la gi quy luat la gi ke thua trong van hoa la gi