Phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn học của tác phẩm “ Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh.

Thứ hai , 02/04/2018, 16:19 GMT+7
     
Trong mỗi tác phẩm văn học của Hồ Chí Minh, tác phẩm nào cũng nêu lên được giá trị lịch sữ zvaf giá trị văn học. Ở tác phẩm “ Tuyên ngôn độc lập” cũng vậy. Nó mang giá trị thực tiễn và giá trị văn học sâu săc. Nó quyết định đến sự ra đời của một nước. Với Phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn học của tác phẩm “ Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh các bán sẽ thấy rõ hơn nữa về tình cảm của Người đối với dân tộc và khát vọng cháy bỏng của Người.

Trước khi đi Phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn học của tác phẩm “ Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh chúng ta cùng tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm “ Tuyên ngôn độc lập”.

Phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn học của tác phẩm “ Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh.

Phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn học của tác phẩm “ Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh.

Chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc, Nhật đầu hang Đồng minh. Nhân dân cả nước ta đã vùng dậy giành chính quyền. Ngày 26/8/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về tới Hà Nội. Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. Người soạn bản “ Tuyên ngôn độc lập”. Ngày 02/9/1045 trước hang vạn đồng bào tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ độc “ Tuyên ngôn độc lập” khai sinh sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Văn kiện chính trị này ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt: Những lực lượng thù địch và cơ hội quốc tế đang có dã tâm cướp nước ta lần nữa. Thực dân pháp tuyên bố: Đông Dương là thuộc địa của Pháp bị Nhật xâm chiếm, nay Nhật đã đầu hang. Vậy đương nhiên Đông Dương phải thuộc quyền “ bảo hộ” của Pháp. Bản tuyên ngon đã cương quyết bác bỏ điều đó.

“ Tuyên ngôn độc lập” là một văn kiện chính trị có giá trị lịch sử to lớn tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta và mở ra một kỷ nguyên mới độc lập tự do của dân tộc, đồng thời thể hiện bảo vệ ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. “ Tuyên ngôn độc lập” là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ phong kiến ở nước ta, đánh dấu kỷ nguyên độc lập của nước Việt Nam mới.

Phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn học của tác phẩm “ Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh.

Phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn học của tác phẩm “ Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh.

“ Tuyên ngôn độc lập” là một áng văn chính luận mẫu mực: lập luận chặt chẽ lý lẽ đanh thép, ngôn ngữ hung hồn, vừa tố cáo mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp, ngăn chặn âm mưu tái chiến nước ta của các thế lực thù địch và các phe nhóm cơ hội quốc tế. Vừa bộc lộ tình cảm yêu nước, thương dân và khát vọng độc lập tự do cháy bỏng của tác giả và toàn dân tộc.

Với giá trị lịch sử và giá trị văn học to lớn như thế đã làm thôi thúc tình cảm của mọi người dân mọi tầng lớp. Khẵng định được giá trị của “ Tuyên ngôn độc lập” với toàn dân tộc trên thế giới về chủ quyền, địa vị của Việt Nam.

 

Nguồn: Saigongame.comtuyen ngon doc lap phan tich gia tri lic su va gia tri van hoc cua tac pham tuyen ngon doc lap