Mối quan hệ và vai trò của văn hóa vật thể và phi vật thể

Thứ năm , 16/04/2015, 02:41 GMT+7
     
Mối quan hệ và vai trò của văn hóa vật thể và phi vật thể, khái niệm của văn hóa vật thể và phi vật thể. Nền văn hóa vật thể và phi vật thể là hai nền văn háo mà nhân dân, nhà nước ta cần bảo vệ và phát huy. Bên cạnh đó, cần tìm hiểu và đưa ra những giá trị của hai nền văn hóa này trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa này.

1. MỐI QUAN HỆ:

Ở Việt Nam, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được coi là hai bộ phận hữu cơ cấu thành kho tàng di sản văn hóa dân tộc.Chúng luôn gắn bó mật thiết, có tác động tương hỗ và tôn vinh lẫn nhau. Từ văn hóa phi vật thể hay các nét nghĩ về tinh thần đã xây dựng, làm nên các giá trị văn hóa vật thể; và ngược lại các công trình văn hóa vật thể cũng phần nào thể hiện, minh chứng cho các giá trị văn hóa phi vật thể đương thời… nhưng cả hai vẫn có tính độc lập tương đối:

- Di sản văn hóa vật thể là cái hữu hình, tồn tại dưới dạng vật chất, chứa đựng những hồi ức sống động của loài người, là bằng chứng vật chất của các nền văn hóa, văn minh nhân loại.

Mối quan hệ và vai trò của văn hóa vật thể và phi vật thể

Mối quan hệ và vai trò của văn hóa vật thể và phi vật thể

- Di sản văn hóa phi vật thể là cái vô hình, chỉ được lưu truyền và biểu hiện bằng hình thức truyền miệng, truyền nghề và các dạng bí quyết nghề nghiệp khác.Phần lớn di sản văn hóa phi vật thể chỉ có thể biểu hiện các mặt giá trị thông qua các cử chỉ, hoạt động trình diễn của các nghệ nhân dân gian - những chủ thể sáng tạo văn hóa và chủ sở hữu các di sản.

2. VAI TRÒ:

Với sự phát triển không ngững của xã hội, nền văn hóa cũng phát triễn không ngừng.

Là một cơ sỡ xã hội hoá cá nhân để thấy được sự gắn bó của môi cá nhân đối với sự phát triễn không ngừng của nền văn hóa vật thể và phi vật thể.Mỗi cá nhân có thể tạo nên được một sản phẩm cho sự phát triễn của nền văn hóa nước mình.

Mối quan hệ và vai trò của văn hóa vật thể và phi vật thể

Mối quan hệ và vai trò của văn hóa vật thể và phi vật thể

Là cơ sở phát triển kinh tế, là nền tẩng tinh thần của xã hội, giúp hoàn thiện con người và xã hội, là vấn đề hội nhập quốc tế.Như vậy với sự đóng góp không ít vào nền kinh tế xã hội, đảm bảo được khả năng duy trì và phát triễn nền văn hóa của nước ta.

Bên cạnh đó, chúng ta phải chủ động hội nhập để tranh thủ tận dụng những cơ hội mà nó đưa lại nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Nhưng, các cơ hội dù là thuận lợi nhất vẫn có khả năng bị bỏ lỡ nếu chúng ta không có nguồn nội lực đủ mạnh, hoặc không đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cao, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Nguồn: saigongame.comvan hoa vat the la gi van hoa phi vat the la gi vai tro cua van hoa vat the và phi vat the