Cách làm bài báo cáo Kiến tập chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

Chủ nhật , 17/05/2015, 04:05 GMT+7
     
Hướng dẫn cách làm bài báo cáo Kiến tập chuyên ngành Quản lý Văn hóa là một bước cơ bản để giúp các em tiếp cận, quan sát và đưa ra những ý kiến quan niệm giúp các em làm bài báo cáo sau một đợt kiến tập được tốt hơn. Cách làm bài báo cáo Kiến tập chuyên ngành Quản lý Văn hóa nó mang một ý nghĩa sâu sa là tiềm đề là bước ngoặc cơ bản cho sự phát triển sự nghiệp của mình.

Cách làm bài báo cáo Kiến tập chuyên ngành Quản lý Văn hóa dưới đây sẽ giúp các em tiếp cận ám sát để làm bài được tốt hơn mang chất lượng cao hơn.

Phần I..Khái quát về dia lý dân số kinh tế , chính trị, văn hóa xã hội.

I.vị trí địa lý

II.Dân số

III.Kinh tế chính trị văn hóa xã hội.

Phần II..Khái quát về mô hình hoạt động của trung tâm văn hóa.

1.Khái quát chung.

- Giới thiệu về ttvh

2.Mô hình và cơ chế hoạt động của ttvh..

I..Bộ máy tổ chức.

a.Bộ máy chính quyền..

--có mấy giám đốc thì ghi ra(giám đốc,phó gđ…chức năng nhiệm vụ của các giám đốc..

b..Phòng hành chính tổng hợp..

-số người+ chức năng..về công tác hành chính,quản trị..về cong tác  tàichính

c.Phòng tuyên truyền cổ động..

-Số người+chức năng..

d..Phòng VH-VN quần chúng..

-số người+chức năng..

II..Đội tuyên truyền lưu động…

-Số người+chức năng..

3..các tổ chức chính trị đoàn thể..

-Chi bộ…số người

-Chi đoàn..số người

-công đoàn..số người

PHẦN III..KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA

Tình hình hoạt động

1.Nhiệm vụ trọng tâm

1.1.Công tác tham mưu và hoạt động tại chỗ..

1.2.Công tác chỉ đạo

1.3.Công tác tổ chức..

2..Kết quả thực hiện chuyên môn.

2.1.Cấp tỉnh..

2.1.1.Công tác tuyên truyền cổ động..

2.1.2.Công tác VHVN

2.2.Cấp huyện,thị xã..

2.2.1.Tuyên truyền cổ động.

2.2.2.công tác vhvn

3..Đánh giá chung.

Phần IV..Đánh giá

1. Thuận lợi.

2. Khó khăn…

Phần V..Hoạt động của bản thân trong quá trình thực tập..

Nguồn: saigongame.com